"Στα αυτιά του καλού πολεμιστή αντηχεί καλύτερα το πρέπει από το θέλω"
F.W. Nietzsche

Νομικό πρόσωπο

Η Νέα Ακρόπολη στην Ελλάδα, ως ενεργό - μέλος του Διεθνούς Οργανισμού Ν.Α. υπάγεται, με νομική δήλωση, στο Διεθνή Οργανισμό, ο οποίος εδρεύει στις Βρυξέλες. Είναι αναγνωρισμένος ως τέτοιος με το διάταγμα αρ. 3/12-94/ S της 12ης Φεβρουαρίου 1990 και είναι καταχωρημένος στο Διεθνές Αρχειοφυλακείο Οργανισμών.

Η Νέα Ακρόπολη στην Ελλάδα, λειτουργεί ως Σωματείο με Καταστατικό εγκεκριμένο από το Πρωτοδικείο Αθηνών με αρ. 10670/82 της 28ης Νοεμβρίου 1981.

Σύμφωνα με το Καταστατικό φέρεται ως Σωματείο με την επωνυμία «Φιλοσοφικό Κέντρο Νέα Ακρόπολη» όπως αυτή παρουσιάζεται στο άρθρο 1 του αναφερόμενου Καταστατικού.

Σε επόμενο άρθρο του, αναφέρονται οι σκοποί του σωματείου, καθώς και ο τρόπος λειτουργίας του.

Ως αναγνωρισμένο Σωματείο λοιπόν έχει εκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο είναι πενταμελές και ασκεί τα καθήκοντά του νόμιμα, ενώ η θητεία του ορίζεται βάσει Καταστατικού ανά διετία. Η ανανέωσή του γίνεται μέσω της Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου η οποία απαρτίζεται από τα εγγεγραμμένα μέλη του, όπως καθορίζεται από το Καταστατικό.

Το Δ.Σ. και τα μέλη του Σωματείου οφείλουν να ακολουθούν τους σκοπούς του Σωματείου, όπως αυτοί ορίζονται βάσει του Καταστατικού. Ο σκοπός του Σωματείου διαφαίνεται μέσα από τις Καταστατικές Αρχές του «Φιλοσοφικού κέντρου Νέα Ακρόπολη», όπου είναι οι ακόλουθες:

Να ενώσει ανθρώπους από όλες τις πίστεις, τις φυλές και τις κοινωνικές προελεύσεις γύρω από ένα ιδεώδες παγκόσμιας αδελφοσύνης με στόχο τη διατήρηση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Να αφυπνίσει μια ολιστική αντίληψη, μέσα από την συγκριτική μελέτη της Φιλοσοφίας, των Θρησκειών, των Επιστημών και των Τεχνών.

Να αναπτύξει τις ικανότητες του ατόμου, ώστε να μπορεί να ενταχθεί στη Φύση και να ζήσει σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά της δικής του προσωπικότητας.

Οι σκοποί της Νέας Ακρόπολης εκφράζονται υπό το γενικότερο πλαίσιο του Διεθνή Πολιτιστικού Οργανισμού, που διοργανώνει κοινωφελείς και πολιτιστικές δράσεις.

Ο Οργανισμός, ο οποίος στερείται κάθε κερδοσκοπικού χαρακτήρα, έχει σαν αντικείμενο μεταξύ άλλων :

· Να υπερασπίζει την εσωτερική ελευθερία τόσο στο ατομικό όσο και στο ομαδικό επίπεδο.

· Να προστατεύει τον άνθρωπο από τη μισαλλοδοξία που εκφράζεται από φιλοσοφικά, πολιτιστικά, πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά ρεύματα που τον ωθούν στο σεκταρισμό ή το ρατσισμό, κάνοντάς τον να χάνει με αυτόν τον τρόπο την ίδια του την αξιοπρέπεια.

· Να προάγει ένα νέο ουμανισμό, βασισμένο στην αλληλεπίδραση και τη συμπληρωματικότητα των τεσσάρων βασικών συστατικών μερών κάθε ανθρώπινης κοινωνίας: της πολιτικής, της θρησκείας, της τέχνης και της επιστήμης, επιτρέποντας μια αληθινή ελευθερία του επιστημονικού πνεύματος.

· Να υποστηρίζει την οργάνωση σεμιναρίων, ομάδων εργασίας, εξασκήσεων, ομιλιών, επιστημονικών και καλλιτεχνικών συνεδρίων σε παγκόσμιο επίπεδο, και να εξασφαλίζει την έκδοση και διανομή των εργασιών της.

Μέλος του σωματείου μπορεί να γίνει οποιοσδήποτε ενήλικας ενδιαφέρεται για κάποιο θέμα από αυτά που αποτελούν το σκοπό του Σωματείου, εφόσον παρακολουθήσει επί τρεις μήνες τα γενικά φιλοσοφικά και πολιτιστικά θέματα, που εκθέτονται σε αυτό το διάστημα γνωριμίας με το φιλοσοφικό και πολιτιστικό έργο του Σωματείου και αποδέχεται το Καταστατικό του. Δεν αποτελεί κριτήριο η επαγγελματική, κοινωνική και οικονομική κατάσταση των ενδιαφερομένων.

Στο άρθρο 4 και 5 του Καταστατικού ορίζονται οι προϋποθέσεις για να θεωρηθεί κανείς ως μέλος του Σωματείου. Σύμφωνα με αυτά τα άρθρα ως μοναδική προϋπόθεση είναι η ενηλικίωση του ενδιαφερομένου, η παρακολούθηση του προκαταρκτικού προγράμματος γνωριμίας με τη Φιλοσοφία, και η οικονομική του εισφορά, όπως αυτή ορίζεται από το Δ.Σ. προσαρμοσμένη πάντα σύμφωνα με τις ανάγκες του καθενός.

Πέρα των τακτικών μελών του Σωματείου προβλέπονται και μέλη αρωγά, επίτιμα όπως και δωρητές και ευεργέτες ανακηρυσσόμενοι κατόπιν ειδικής απόφασης του Δ.Σ.

Τα ενεργά τακτικά μέλη δικαιούνται να λαμβάνουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις, να ελέγχουν τις πράξεις του Δ.Σ., να εκλέγουν και να εκλέγονται και να ψηφίζουν πάνω στα θέματα που αφορούν τους σκοπούς του Σωματείου.

Επίσης τα προαναφερόμενα μέλη μπορούν να διορίζονται από το Δ.Σ. ως υπεύθυνοι πάνω στους διάφορους τομείς δράσης, τόσο της εξωτερικής όσο και της εσωτερικής, οι οποίοι τομείς συντελούν στην επίτευξη των στόχων του Σωματείου. Τέτοιοι τομείς είναι η Γραμματεία Βιβλιοθήκης, η Γραμματεία Δημοσίων Σχέσεων, η Γραμματεία Πληροφόρησης, η Γραμματεία Ψυχαγωγίας.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο και η Γενική Συνέλευση μπορεί να διορίζει εκπροσώπους της Νέας Ακρόπολης σε άλλες πόλεις της Ελλάδας προκειμένου να γίνει γνωστό το έργο του Σωματείου στους πολίτες όλης της χώρας. Οι εκπρόσωποι διορίζονται κατά τις Γενικές Συνελεύσεις του Σωματείου.

Δεδομένου ότι η Νέα Ακρόπολη είναι ένας μη κερδοσκοπικός Οργανισμός, συντηρείται από τις εθελοντικές δωρεές μελών και συμπαθούντων, καθώς και από τις μηνιαίες εισφορές των μελών. Η συνδρομή αυτή καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.

Ο Διεθνής Οργανισμός Νέα Ακρόπολη διαχειρίζεται έναν ελάχιστο προϋπολογισμό, που προορίζεται να καλύψει τα βασικά διαχειριστικά και λειτουργικά του έξοδα. Το έτος 2009 αυτός ο προϋπολογισμός δεν ξεπέρασε το ποσό των 15.000 ευρώ.

Οι Οργανισμοί - μέλη συμβάλλουν σ΄ αυτόν τον προϋπολογισμό με την εισφορά που τους αναλογεί, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας τους, ενώ διαχειρίζονται αυτόνομα τα δικά τους μέσα.


Τα πεδία δραστηριότητας της Νέας Ακρόπολης τόσο στην Ελλάδα όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο έχουν ως κοινό στόχο να πραγματώσουν ένα εκπαιδευτικό έργο μέσα από το ζωντανό παράδειγμα, «τη μοναδική παγκόσμια γλώσσα που καταλαβαίνουν όλοι οι άνθρωποι»

Με αυτόν τον τρόπο το Σωματείο Νέα Ακρόπολη αποκτά μια ενεργή στάση απέναντι στα προβλήματα που μαστίζουν τις σύγχρονες κοινωνίες.


· Κύριος στόχος λοιπόν η εκμάθηση μέσα από την πρακτική

· Η δράση στην κοινωνία με το συνδυασμό ατομικής και συλλογικής ζωής.

· Συμμετοχή και κοινωνική προσφορά : Δημιουργία ανδρικών και γυναικείων ομάδων
«Ζωντανές Δυνάμεις» στην υπηρεσία της κοινωνίας και του περιβάλλοντος. (Οι ομάδες αυτές λειτουργούν νόμιμα, βάσει του Καταστατικού του Σωματείου, όπως αυτό διαφαίνεται στο άρθρο 28)

Η κοινωνική, η πολιτιστική και οικολογική δραστηριότητα της Νέας Ακρόπολης, καθώς και οι κατευθυντήριες γραμμές σε οποιοδήποτε πεδίο δράσης, ορίζονται και προωθούνται μέσα από τις Γενικές Συνελεύσεις του Σωματείου, που γίνονται κάθε χρόνο τόσο στην Ελλάδα όσο και σε Παγκόσμιο Επίπεδο. Στις Γενικές Συνελεύσεις ανακοινώνονται τα πεδία δράσης για κάθε έτος, και ως εκ τούτου για κάθε χώρα ανάλογα με τις ανάγκες που υπάρχουν.

Ενδεικτικά θα αναφέρουμε κάποιες από τις γενικές διακηρύξεις των Γενικών Συνελεύσεων, όπου διαφαίνεται η δράση της Νέας Ακρόπολης σε Παγκόσμια κλίμακα, μέσα από την οποία εκπληρώνονται οι στόχοι του Σωματείου και πραγματώνονται οι Καταστατικές του Αρχές.


· 1990 Προώθηση ενός νέου ουμανισμού: Για την πραγμάτωση αυτού του στόχου κρίθηκε αναγκαίο να καταγγείλουμε το πνεύμα της διάκρισης που επηρεάζει όλο τον κόσμο. Είναι απαραίτητο να γίνει σεβαστή η θέληση των λαών και οι εθνικές ταυτότητες (ανεκτικότητα και ταυτότητα)

· 1991 Αποκήρυξη των θρησκευτικών και πολιτιστικών συγκρούσεων ανάμεσα σε εθνικές ομάδες: Συνεχίστηκε η δράση της Ν.Α., καταγγέλλοντας τις τρεις μάστιγες που επηρεάζουν τον κόσμο, που είναι η πάλη ανάμεσα στα έθνη, τις θρησκείες και τους πολιτισμούς, και που αποτελούν την αιτία για τη μεγάλη αποσταθεροποίηση που επιδρά στον κόσμο.

· 1992 Διεθνής εκστρατεία "Σεβασμός στον άνθρωπο" Ο Διεθνής Οργανισμός Νέα Ακρόπολη καταγγέλλει τη χρησιμοποίηση άμαχου πληθυσμού ως ομήρους σε πράξεις τρομοκρατικές και πολεμικές. Γι' αυτό και προωθεί μια διεθνή καμπάνια με σκοπό να στρέψει τις συνειδήσεις προς τις αληθινές ανθρωπιστικές αξίες και το σεβασμό στον άνθρωπο.

· 1994 Εκπαιδευτικά και οικολογικά προγράμματα κοινωνικής βοήθειας: Προωθεί τα εκπαιδευτικά, πολιτιστικά και οικολογικά προγράμματα που εφάρμοσαν διάφορες χώρες προκειμένου να παράσχουν βοήθεια στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες. (Για περισσότερα στοιχεία μπορείτε να ανατρέξετε στο Διεθνές site)

· 1995 Παγκόσμια ημέρα ανεκτικότητας: Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε να πραγματοποιήσει τη διοργάνωση μιας Παγκόσμιας Ημερίδας για την Ανεκτικότητα. Αυτή η δράση εντάχθηκε μέσα στα πλαίσια της εκστρατείας που προωθήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης για να αγωνιστεί εναντίον σε κάθε μορφή αδιαλλαξίας (ρατσισμός, ξενοφοβία και αντισημιτισμός). Ο Διεθνής Οργανισμός Νέα Ακρόπολη επιδιώκει από τις αρχές του αυτούς τους στόχους, οι οποίοι αντανακλώνται ξεκάθαρα στις τρεις αρχές του Καταστατικού του, με σκοπό να ξαναδημιουργήσει πραγματικές ανθρώπινες σχέσεις που να βασίζονται στην αλληλεγγύη και στο σεβασμό στις διαφορές, με σκοπό να ευνοήσει την αμοιβαία κατανόηση ανάμεσα στους λαούς.

· 1996 Εκρίζωση της φτώχειας : Κάθε δράση που θα ολοκληρώνεται από το Διεθνή Οργανισμό Νέα Ακρόπολη οφείλει να φανερώνει τις δομικές ρίζες της φτώχειας και τη σχέση τους με τη πολιτιστική αδυναμία και τις οικονομικές κρίσεις, προσπαθώντας να προτείνει λύσεις με σκοπό να επιτύχει συνεχή ανάπτυξη και κοινωνική πρόοδο. Προώθηση του Διεθνούς Έτους για την εξάλειψη της φτώχειας όπως ανακηρύχθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών.

· 1998 Παγκόσμια διακήρυξη ανθρωπίνων δικαιωμάτων: Σχετικά με τον εορτασμό της πεντηκοστής επετείου από την Παγκόσμια Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα που ελήφθη στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, ο Διεθνής Οργανισμός Νέα Ακρόπολη αποφάσισε να γιορτάσει σε όλες τις χώρες την επέτειο αυτή, προωθώντας ειδικές δραστηριότητες, με σκοπό να υπογραμμιστεί σ΄ αυτήν τη σημαντική επέτειο, η θεμελιώδης αξία του ανθρώπου και ο σεβασμός στην αξιοπρέπειά του. Οφείλει βάσει Καταστατικού δε να τονίζει και να επιμένει στις προσπάθειες σ΄ αυτό το πεδίο δράσης.

· 1999 Υπεράσπιση και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων: Ο Διεθνής Οργανισμός Νέα Ακρόπολη αποφάσισε να προωθήσει σε όλες τις χώρες δράσεις ουμανιστικής βοήθειας, κυρίως σε υποανάπτυκτες χώρες ή σε αυτές που βρίσκονται υπό ανάπτυξη. Να πραγματοποιήσει δράσεις σε χώρες που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, οργανώνοντας αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας. Να συνεχίσει να ενθαρρύνει δράσεις που αποσκοπούν στην υπεράσπιση και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Να προωθήσει δραστηριότητες που αποδίδουν αξία στους ομαδικούς απόβλητους της κοινωνίας, προκαλώντας το σεβασμό για τις φυλετικές, πολιτισμικές και θρησκευτικές μειονότητες.

· 2000 Πολιτιστική αναγέννηση για τον 21ο αιώνα: Λόγω των καταστατικών αρχών, που εμπνέουν τη δράση της Νέας Ακρόπολης σε παγκόσμιο επίπεδο, ο οποίος βασίζει τις ρίζες του στην Κλασσική Ελλάδα, λίκνο της Δημοκρατίας, σε αυτό το έτος αποφασίστηκε να προωθηθεί ο σεβασμός στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα, κάνοντας δράσεις που θα προωθούν την πολιτιστική αναγέννηση για τον 21ο αιώνα και αποκαθιστώντας το ρόλο της φιλοσοφίας ως ηθική και πνευματική προστασία ενάντια στο δογματισμό και στην κάθε είδους προκατάληψη, δεισιδαιμονία, σατανισμό, αναζήτηση υπερφυσικών δυνάμεων ή εκμετάλλευση του ανθρώπου από τον άνθρωπο.

· 2001 Διεθνές έτος του Εθελοντισμού : Η Γενική Συνέλευση του Διεθνούς Οργανισμού Νέα Ακρόπολη(ΔΟΝΑ) απεφάσισε ομόφωνα να ακολουθήσει τη σύσταση του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών και κήρυξε το έτος 2001 ως «Διεθνές έτος του Εθελοντισμού». Λαμβάνοντας υπόψη ότι από την ίδρυσή του, το έργο που πραγματοποιεί ο Διεθνής Οργανισμός Νέα Ακρόπολη σε περισσότερες από σαράντα χώρες σ΄ όλο τον κόσμο, προωθώντας την κουλτούρα και την κοινωνική δράση, συναντάται βασικά με το πρότυπο του εθελοντισμού σαν μια αρχή αδελφικής βοήθειας ανάμεσα στα ανθρώπινα όντα. Αποφάσισε επίσης να ενθαρρύνει όλους τους συνεργαζόμενους οργανισμούς, ώστε στη διάρκεια του έτους να οργανώσουν διαλέξεις, σεμινάρια, μελέτες πάνω στο θέμα της διαπολιτισμικότητας και να δώσουν πληροφορίες πάνω στη συμφιλίωση ανάμεσα στους πολιτισμούς, προωθώντας πολιτιστικά και κοινωνικά προγράμματα, τα οποία θα αυξήσουν την αμοιβαία γνώση μέσα από ένα δημιουργικό διάλογο, ο οποίος θα προωθήσει τις πολιτιστικές ανταλλαγές.

· 2002 11 Σεπτεμβρίου του 2001: ΟΧΙ στην σύγκρουση των Πολιτισμών : Η Γενική Συνέλευση του ΔΟΝΑ εκφράζει την πλήρη αποδοκιμασία της για τις τρομοκρατικές ενέργειες της 11ης Σεπτεμβρίου ενάντια στα χιλιάδες αθώα θύματα. Εκφράζει επίσης τη διαφωνία της με οποιαδήποτε ερμηνεία των γεγονότων που μπορεί να οδηγήσει σε μια «σύγκρουση πολιτισμών».

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ, ΜΙΑ ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΚΑΡΔΙΑΣ